background

Návštěvní a provozní řád

V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a na základě vyhlášky MZ č. 238/2011, vydává provozovatel tento návštěvní a provozní řád pro provoz areálu koupaliště Hostivařská přehrada
(dále jen koupaliště nebo areál).

Tento návštěvní a provozní řád je určen k zajištění dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků areálu a musí být návštěvníky dodržován stejně jako pokyny zaměstnanců správce.

Vstupem do areálu se návštěvník zavazuje dodržovat veškeré ustanovení „Návštěvního a provozního řádu“ a řídit se i pokyny pracovníků: správce, plavčíků a pracovníků ostrahy.

Provozovatel areálu je Hostik s.r.o., se sídlem Údolní 212/1, 147 00 Praha 4, IČ: 26191521, odpovědný vedoucí je Miroslav Bradáč

Všeobecné informace a popis koupaliště

1. Kapacita areálu činí maximálně 5500 osob. Při naplnění kapacity areálu nesmí správce povolit
vstup dalším návštěvníkům. Při plném obsazení koupaliště může provozovatel uzavřít a přerušit prodej vstupenek do doby, než se koupaliště uvolní.
2. Provozní doba areálu je stanovena denně (při pěkném počasí) od 9:00 do 20:00 hod – vstup možný pouze do 19:00.
3. Koupaliště je přírodní vodní plocha. V areálu jsou písčité i travnaté plochy pro ležení a pozvolný vstup do vody. V oddělené části areálu je umístěna Nudistická pláž. Na koupališti se neprovádí žádná úprava vstupní vody ani se nepoužívají chemické přípravky. Zdrojem pitné vody v areálu je veřejný vodovod.

Na Hlavní pláži je k dispozici 25 venkovních sprch, 5 pánských toalet, 7 dámských toalet, personální toalety, převlékárny. Na Nudistické pláži je 10 venkovních sprch, 5 pánských toalet, 7 dámských toalet, 1 personální toaleta a převlékárny. V prostorách areálu jsou k dispozici dětské hřiště, trampolína, dvě beach volejbalové hřiště, loďky, pétanque, ruské kuželky, víceúčelové hřiště  a další sporty.

Povinnosti provozovatele

1. Na koupališti je prováděn odběr vody 1x za 14 dní, v případě zhoršené kvality vody jednou za týden. Všechny důležité informace o kvalitě vody je provozovatel povinen zveřejňovat na internetu a na cedulích v areálu, jejichž znění je konzultováno s Hygienickou stanicí Hlavního města Prahy. Vzorky jsou odebírány a vyhodnocovány akreditovanou laboratoří. Výsledky rozborů vody provozovatel eviduje a ukládá po dobu 5 let.
2. Teplota vzduchu a vody je denně měřena a údaje zaznamenávány na viditelném místě na koupališti, včetně webových stránek koupaliště.
3. Je zřízena stanice první pomoci, výrazně označena a vybavena lékárničkou a základním záchranným vybavením. Lékárnička první pomoci je v místnosti pro plavčíky.
4. Při výkonu své činnosti je plavčík povinen používat určeného oblečení a k příkazům osobám zdržujícím se ve vodě používat jako dorozumívacího zařízení píšťalky. Pro zajištění bezpečnosti návštěvníků má plavčík k dispozici záchranné prostředky (plováky, motorovou lodičku apod.)
5. Ve všech prostorách koupaliště je udržován každodenně pořádek a čistota. Areál koupaliště se uklízí denně. Je prováděn úklid všech ploch určených pro odpočinek a slunění (pláže, travnaté i písčité plochy), dle potřeby je prováděno sekání trávy. Do areálu koupaliště jsou rozmístěny odpadkové koše v dostatečném množství. Tyto jsou vyprazdňovány dle potřeby nejméně jednou denně do krytého kontejneru, umístěného v ohraničeném prostoru. Odvoz odpadu je zajištěn firmou Pražské služby a.s., vyvážení žumpy zajišťuje firma Šebánek.
6. Zaměstnanci dohlížejí denně na pořádek a čistotu ve všech prostorách koupaliště a zajišťují pravidelný úklid zařízení WC a převlékáren. Úklid probíhá nejméně 2x denně.

Vstup

1. Vstup do areálu je povolen pouze s platnou vstupenkou. Vstup do areálu je dovolen pouze osobám starším 15-ti let, osobám mladším pak v doprovodu osoby starší 18-ti let. Osobám podnapilým je vstup zakázán!
2. Při nepříznivém počasí (déšť, nízká teplota vzduchu) může správce areál na přechodnou dobu uzavřít.

Bezpečnost

1. Plavčík je v areálu osobou určenou k udržení pořádku a bezpečí návštěvníků.
2. Koupání v areálu je na vlastní nebezpečí a je možné pouze na místech k tomu určených.
3. Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo plavou nedokonale, by se měli v zájmu vlastní bezpečnosti zdržovat jen v prostorách pro neplavce, tedy na mělčině.
4. V zájmu vlastní bezpečnosti musí každý návštěvník uposlechnout pokynů plavčíka, dodržovat obecná pravidla, a tento řád. V případě porušení tohoto řádu, či nevhodného chování může být návštěvník bez náhrady vykázán z prostor areálu bez nároku na vrácení vstupného.
5. Při potřebě poskytnutí jakékoliv první pomoci ihned vyhledejte plavčíka nebo správce areálu. Tento drobná poranění ošetří nebo přivolá pomoc. Stejně tak ihned informujte plavčíka v případě, že zpozorujete tonutí.

Atrakce a sportovní aktivity

1. Návštěvníci jsou povinni dodržovat provozní řády jednotlivých atrakcí, pokyny obsluhy těchto atrakcí a sportovních aktivit a jsou si vědomi své zodpovědnosti a rizik při jejich využívání.

Odkládání věcí a odpovědnost za škody

1. Svlékání a oblékání je povoleno pouze v šatnách a v převlékacích kabinách.
2. V souladu s § 2945 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. určuje provozovatel místo pro ukládání věcí v areálu koupaliště, a to bezpečnostní schránky. Bezpečnostní schránky jsou určeny pro návštěvníky koupaliště s platnou vstupenkou.
Popis způsobu užívání bezpečnostních schránek a odpovědnost za ztrátu klíče či poškození schránky je uvedena v provozním řádu Bezpečnostních schránek.
3. V případě, že je areál otevřen pro veřejnost v rámci režimu bez koupaliště, tedy bez zpoplatněného vstupu, nepovažuje se takový provoz za provoz spojený s odkládáním věcí dle ust. § 2945 občanského zákoníku. V takovém případě neodpovídá
provozovatel za odložené věci, a to ani věci umístěné v bezpečnostních schránkách.
4. Za volně odložené věci a předměty nenese správce areálu odpovědnost.
5. Předměty nalezené v prostorách areálu odevzdává nálezce u vstupu do areálu zástupci správce.
6. Za škody, poranění a úrazy způsobené vlastní neopatrností nebo nedodržováním návštěvního řádu nebo pokynů odpovědných pracovníků, plavčíků nebo jiné oprávněné osoby, nenese správce odpovědnost.
7. Za svévolné poškození, zničení nebo ztrátu půjčených předmětů je povinen návštěvník zaplatit náhradu způsobené škody, stejně tak za případné poškození nebo znečištění prostor nebo majetku správce a ostatních smluvních stran.

Pohyb po a v areálu

1. Pohyb po a v areálu je možný pouze v provozní době. Po 20 hodině je každý návštěvník povinen opustit prostory areálu.
2. Pro veškerý provoz je nutno používat cest a travnatých ploch.
3. Ke sportování je nutno používat vyhrazených míst.
4. Vjíždět do areálu auty nebo motocykly bez povolení správce je zakázáno. Dopravní prostředky s povolením vjezdu jsou povinni se po areálu pohybovat s maximální opatrností maximální rychlostí 10km/h. Jednorázové parkování v areálu je možné jen na vyznačených místech a jen s povolením správce. Provoz dopravních prostředků po areálu v provozní době je povolen jen dopravní obsluze.

Je zakázáno:

• ohrožovat ostatní osoby fyzicky, verbálně nebo je jinak obtěžovat např. hlukem,
• zdržovat se v prostorách, které nejsou z bezpečnostních důvodů přístupny veřejnosti,
• vcházet do oddělení nebo prostor určených výhradně pro druhé pohlaví,
• koupání ve spodním prádle, tričku či jiném druhu oděvu či papírových plenách, které nejsou pro koupání určeny,
• do areálu s sebou brát předměty, které mohou způsobit zranění či jsou nebezpečné (skleněné a ostré předměty, nože, střelné zbraně atd.),
• znečišťovat veřejné plochy odpadky, odhazovat odpadky, papíry, žvýkačky a nedopalky mimo vyhrazené nádoby,
• v šatnách a kabinkách kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm,
• jezdit v areálu na kole, kolečkových bruslích, a skateboardu aj. dopravními prostředky (neurčí-li správce), dále vodit sebou na koupaliště psy nebo jiná zvířata,
• skákat do vody z odpočinkového mola a nevyhrazených prostor, vzájemně se srážet do vody, potápět ostatní návštěvníky,
• vjíždět do areálu auty a motocykly bez povolení správce,
• trhat a poškozovat vysázenou zeleň,
• chodit po vysázených plochách mimo vyhrazené cesty,
• svévolně přemisťovat zařízení a vybavení koupaliště,
• poškozovat majetek,
• rozdělávat oheň a používat PB vařiče v celém areálu bez povolení správce,
• vylepovat, znečišťovat či popisovat prostory areálu a zdržovat se v nich mimo provozní dobu,
• sportovat mimo vyhrazené prostory,
• plivat na zem a do vody, močit do vody, odhazovat po plochách předměty, které mohou způsobit zranění, stejně tak přinášet, hořlaviny či chemikálie, které mohou způsobit požár nebo ohrozit zdraví osob,
• praní a čištění prádla, stříhat si vlasy a provádět holení,
• provozovat v areálu rybolov
• provádět jakékoliv prezentační a propagační akce nebo činnosti bez souhlasu správce
• zdržovat se v areálu mimo provozní dobu
• na nudistické pláži fotografování a filmování
• pohybovat se po nudistické pláži v plavkách, případně v jiném oděvu.

• vnášet a konzumovat potraviny a nápoje zakoupené mimo areál, s vyjímkou speciálních diet a dětské výživy.

Vyloučení z návštěvy areálu:

Podle § 19 vyhl. č. 238/2011 Sb., v platném znění
1. Do vody nemají přístup osoby trpící přenosnými vlasovými nebo kožními chorobami, popř. jinými přenosnými chorobami, u kterých existuje možnost přenosu vodou nebo kontaktem, dále osoby zahmyzené a osoby zjevně pod vlivem alkoholu
nebo psychotropních látek,
2. Do vodní plochy nemají přístup děti do 1 roku věku,
3. Vstup nebo použití areálu může být odepřeno i osobám, jejichž návštěva by mohla mít prokazatelně rušivý vliv na pořádek bezpečnost provozu areálu a mravně společenské zásady,
4. Návštěvníci, kteří nebudou i přes napomenutí respektovat shora uvedené zásady a ustanovení návštěvního řádu nebo neuposlechnou pokynů odpovědných pracovníků, mohou být vykázáni z areálu.

Informace pro veřejnost jsou umístěny na informačních tabulích při vstupu do areálu a v areálu, zejména pak orientační značení sportovišť a jejich provozní informace.
Veškeré informace a sdělení jsou umístěny na webových stránkách www.hostivarskaprehrada.cz. Se stížnostmi, oznámeními nebo podněty se mohou návštěvníci obracet přímo na správce nebo emailem info@hostivarskaprehrada.cz

Provoz dalších služeb (občerstvení)

Objekty restaurací jsou součástí koupaliště. Při prodeji musí být respektovány všechny hygienické a bezpečnostní předpisy, mimo restaurace nesmí být volně odkládány skleněné nádoby.

Dopravu potravin, nápojů, jakoukoliv instalaci prodejního zařízení a zahájení obchodní činnosti v areálu koupaliště je možno uskutečnit jen po předchozím písemném souhlasu provozovatele.

X